folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
E-mail
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ที่แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ (Integrity and Transparency Ass poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามแล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย