องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
find_in_page O43- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
find_in_page รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ที่แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ (Integrity and Transparency Ass poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามแล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1