องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจษฎา แก้วเข้ม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายธงชัย มองบุญ
คนงาน (งานสาธารณูปโภค)