info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/


[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 51
เดือนนี้ 2,641
เดือนที่แล้ว 8,127
ทั้งหมด 31,886

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
          1.1   ที่ตั้ง
                   (1)     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล    เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์    2540
                   (2)     ที่ตั้ง  เลขที่  115   หมู่ที่   2   บ้านน้ำเลา   ตำบลบ่อโพธิ์    อำเภอนครไทย    จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอนครไทย    22    กิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ N 0712119 E 1900510
1.2    เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีเนื้อที่โดยประมาณ 103,125 ไร่ หรือประมาณ 165  ตร.กม.
1.3    ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ต.ด่านซ้าย        อ.ด่านซ้าย        จ.เลย
ทิศใต้             ติดต่อกับ         ต.เนินเพิ่ม          อ.นครไทย        จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         ต.กกสะทอน       อ.ด่านซ้าย        จ.เลย
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         ต.ยางโกลน       อ.นครไทย        จ.พิษณุโลก
ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเชิงเขา  มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
                       ที่ราบ                 ประมาณ                   8,750          ไร่
                      พื้นที่ภูเขา          ประมาณ                  132,494        ไร่
                      พื้นที่การเกษตร  ประมาณ                   24,961         ไร่
                      พื้นที่ปศุสัตว์       ประมาณ                   12,321         ไร่
                      พื้นที่ประมง        ประมาณ                        133          ไร่
                      แหล่งน้ำ           ประมาณ                     1,269           ไร่
                      พื้นที่ป่าไม้        ประมาณ                   37,270          ไร่
                      ที่อยู่อาศัย        ประมาณ                   12,902          ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาทำให้อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว, ฤดูร้อน  อากาศไม่ร้อนนัก,  ฤดูฝนมีฝนตกชุก   อุณหภูมิเฉลี่ย  10-38  องศาเซลเซียส
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืชทางการเกษตร  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ข้าวโพด   ข้าว   ถั่วเขียว อาชีพรองเช่น ทำสวน เลี้ยงสัตว์ (วัว,ไก่,ปลา) รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ   เกษตรอำเภอ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์   ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เช่น  กลุ่มเย็บผ้า   กลุ่มจักรสานผักตบชวา   กลุ่มผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น
สถาบันหรือองค์กรทางศาสนาพุทธ  จำนวน  11  แห่ง    ดังนี้
1.      วัดบ้านบ่อโพธิ์วราราม  ที่ตั้งหมู่ที่  1   ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
2.      วัดบ้านน้ำเลา           ที่ตั้งหมู่ที่  2    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
3.      วัดป่าผาประตูเมือง    ที่ตั้งหมู่ที่  8    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
4.      วัดป่ารวก               ที่ตั้งหมู่ที่  3    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
5.      วัดแก่งทุ่ง                ที่ตั้งหมู่ที่  4    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
6.      วัดป่านาตาดี            ที่ตั้งหมู่ที่  11  ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
7.      วัดนาตาดี               ที่ตั้งหมู่ที่  6    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
8.      วัดป่าอุดมมงคล         ที่ตั้งหมู่ที่  12  ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
9.      วัดบ้านวังชมพู          ที่ตั้งหมู่ที่  9    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
10.  วัดห้วยเจ็ดคด           ที่ตั้งหมู่ที่  7    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
11.  วัดป่าสำราญธรรม      ที่ตั้งหมู่ที่  7    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
 สถาบันหรือองค์กรทางศาสนาศริสต์   จำนวน 3  แห่ง ดังนี้
          1.  คริสต์จักรบ้านนาตาดี          ที่ตั้งหมู่ที่ 11     บ้านโคกเนินทอง
          2.  คริสต์จักรบ้านแก่งทุ่ง           ที่ตั้งหมู่ที่ 10     บ้านป่าปอบิด
          3.  คริสต์จักรบ้านแก่งทุ่ง           ที่ตั้งหมู่ที่ 4       บ้านแก่งทุ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
1.      ประเพณีปักธงชัย
2.      ประเพณีแห่ต้นดอกไม้
3.      ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ
4.      ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง
5.      ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
6.      ประเพณีเลี้ยงปู่
การสาธารณสุข
มีการให้บริการทางสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ่อโพธิ์     บุคลากร            จำนวน  4  คน            อสม.  86   คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านน้ำเลา       บุคลากร            จำนวน  3  คน            อสม.  81   คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแก่งทุ่ง       บุคลากร            จำนวน  3  คน            อสม.  51   คน
                                                       รวมบุคลากร จำนวน 10 คน  อสม. 218  คน
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกหลังคาเรือนหรือร้อยละ   100
- หอกระจายข่าว   จำนวน   13   แห่ง    ครอบคลุมได้ร้อยละ   100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   สถานีตำรวจ     จำนวน           1        แห่ง     
                   รถบรรทุกน้ำ     จำนวน           1        คัน      (พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด)
                   ถังดับเพลิง      จำนวน           16      ถัง
                   ตู้ไฟจราจร       จำนวน           3        ตู้
 

7 มิถุนายน 2562
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
          1.1   ที่ตั้ง
                   (1)     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล    เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์    2540
                   (2)     ที่ตั้ง  เลขที่  115   หมู่ที่   2   บ้านน้ำเลา   ตำบลบ่อโพธิ์    อำเภอนครไทย    จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอนครไทย    22    กิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ N 0712119 E 1900510
1.2    เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีเนื้อที่โดยประมาณ 103,125 ไร่ หรือประมาณ 165  ตร.กม.
1.3    ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ต.ด่านซ้าย        อ.ด่านซ้าย        จ.เลย
ทิศใต้             ติดต่อกับ         ต.เนินเพิ่ม          อ.นครไทย        จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         ต.กกสะทอน       อ.ด่านซ้าย        จ.เลย
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         ต.ยางโกลน       อ.นครไทย        จ.พิษณุโลก
ลักษณะภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเชิงเขา  มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
                       ที่ราบ                 ประมาณ                   8,750          ไร่
                      พื้นที่ภูเขา          ประมาณ                  132,494        ไร่
                      พื้นที่การเกษตร  ประมาณ                   24,961         ไร่
                      พื้นที่ปศุสัตว์       ประมาณ                   12,321         ไร่
                      พื้นที่ประมง        ประมาณ                        133          ไร่
                      แหล่งน้ำ           ประมาณ                     1,269           ไร่
                      พื้นที่ป่าไม้        ประมาณ                   37,270          ไร่
                      ที่อยู่อาศัย        ประมาณ                   12,902          ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาทำให้อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว, ฤดูร้อน  อากาศไม่ร้อนนัก,  ฤดูฝนมีฝนตกชุก   อุณหภูมิเฉลี่ย  10-38  องศาเซลเซียส
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืชทางการเกษตร  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ข้าวโพด   ข้าว   ถั่วเขียว อาชีพรองเช่น ทำสวน เลี้ยงสัตว์ (วัว,ไก่,ปลา) รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ   เกษตรอำเภอ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์   ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เช่น  กลุ่มเย็บผ้า   กลุ่มจักรสานผักตบชวา   กลุ่มผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น
สถาบันหรือองค์กรทางศาสนาพุทธ  จำนวน  11  แห่ง    ดังนี้
1.      วัดบ้านบ่อโพธิ์วราราม  ที่ตั้งหมู่ที่  1   ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
2.      วัดบ้านน้ำเลา           ที่ตั้งหมู่ที่  2    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
3.      วัดป่าผาประตูเมือง    ที่ตั้งหมู่ที่  8    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
4.      วัดป่ารวก               ที่ตั้งหมู่ที่  3    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
5.      วัดแก่งทุ่ง                ที่ตั้งหมู่ที่  4    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
6.      วัดป่านาตาดี            ที่ตั้งหมู่ที่  11  ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
7.      วัดนาตาดี               ที่ตั้งหมู่ที่  6    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
8.      วัดป่าอุดมมงคล         ที่ตั้งหมู่ที่  12  ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
9.      วัดบ้านวังชมพู          ที่ตั้งหมู่ที่  9    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
10.  วัดห้วยเจ็ดคด           ที่ตั้งหมู่ที่  7    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
11.  วัดป่าสำราญธรรม      ที่ตั้งหมู่ที่  7    ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก
 สถาบันหรือองค์กรทางศาสนาศริสต์   จำนวน 3  แห่ง ดังนี้
          1.  คริสต์จักรบ้านนาตาดี          ที่ตั้งหมู่ที่ 11     บ้านโคกเนินทอง
          2.  คริสต์จักรบ้านแก่งทุ่ง           ที่ตั้งหมู่ที่ 10     บ้านป่าปอบิด
          3.  คริสต์จักรบ้านแก่งทุ่ง           ที่ตั้งหมู่ที่ 4       บ้านแก่งทุ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
1.      ประเพณีปักธงชัย
2.      ประเพณีแห่ต้นดอกไม้
3.      ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ
4.      ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง
5.      ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
6.      ประเพณีเลี้ยงปู่
การสาธารณสุข
มีการให้บริการทางสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ่อโพธิ์     บุคลากร            จำนวน  4  คน            อสม.  86   คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านน้ำเลา       บุคลากร            จำนวน  3  คน            อสม.  81   คน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแก่งทุ่ง       บุคลากร            จำนวน  3  คน            อสม.  51   คน
                                                       รวมบุคลากร จำนวน 10 คน  อสม. 218  คน
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกหลังคาเรือนหรือร้อยละ   100
- หอกระจายข่าว   จำนวน   13   แห่ง    ครอบคลุมได้ร้อยละ   100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   สถานีตำรวจ     จำนวน           1        แห่ง     
                   รถบรรทุกน้ำ     จำนวน           1        คัน      (พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด)
                   ถังดับเพลิง      จำนวน           16      ถัง
                   ตู้ไฟจราจร       จำนวน           3        ตู้
 

7 มิถุนายน 2562

[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย