info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/


[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 48
เมื่อวาน 238
เดือนนี้ 3,042
เดือนที่แล้ว 8,186
ทั้งหมด 31,883

group ฝ่ายบริหาร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
group ฝ่ายสภา
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายนเรศ อ่อนอ้าย
เลขานุการสภา
นายนเรศ อ่อนอ้าย
เลขานุการสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางฉันทนา ผิวฟัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
-ว่าง-
ภารโรง
-ว่าง-
ภารโรง
-ว่าง-
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
group กองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง.
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง.
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
group กองการศึกษา
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย