messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายฉัตรชัย ศรีบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-4539446
นางทองหน่วง แก้วจันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5181286
นายจิรภัทร บุญมาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-5979956
group ฝ่ายสภา
นายระนอง สุทธิ
ประธานสภา
โทร : 0613483236
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
รองประธานสภา
โทร : 0938798554
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 090-9170-717
นางบัวหรัน ไชยวันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0918745737
นางไพบูรณ์ ยศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0932698031
นายกิตติธัช จำปาสา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0827032242
นายพีระพงษ์ ตาสี
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0612079641
นางอรุณ เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทร : 0869276618
นายสมัย วังคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0861058817
นางเกล้านภา นิระติใส
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0878582497
นางนันทพร พันธมาศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0922879210
นางติ๋ว เชื้อบุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 0651126902
นายจีรพันธ์ บุญเชิดชู
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 0944939471
นางสุปรียา อินสิงห์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 0942949953
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-917-0717
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 085-272-5017
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางอิสรีย์ เนาว์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน (งานธุรการ)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน (งานสังคมสงเคราะห์)
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
นางสาวรุ้งดาวรรณ สุทธิ
คนงาน (งานสาธารณสุข)
group กองคลัง
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดุษฎี คำนิมิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจษฎา แก้วเข้ม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายธงชัย มองบุญ
คนงาน (งานสาธารณูปโภค)
group กองการศึกษา
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-272-5017
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครูชำนาญการ
นางรำไพร สุทธิ
ครูชำนาญการ
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครูชำนาญการ
นางปิยวรรณ จันทร์ศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)