องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายฉัตรชัย ศรีบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-4539446
นางทองหน่วง แก้วจันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5181286
นายจิรภัทร บุญมาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-5979956
group ฝ่ายสภา
นายระนอง สุทธิ
ประธานสภา
โทร : 0613483236
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
รองประธานสภา
โทร : 0938798554
นางอรุณ เชื้อบุญมี
เลขานุการสภา
โทร : 0869276618
นางบัวหรัน ไชยวันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0918745737
นางไพบูรณ์ ยศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0932698031
นายกิตติธัช จำปาสา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0827032242
นายพีระพงษ์ ตาสี
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0612079641
นายสมัย วังคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0861058817
นางเกล้านภา นิระติใส
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0878582497
นางนันทพร พันธมาศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0922879210
นายจีรพันธ์ บุญเชิดชู
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 0944939471
นางสุปรียา อินสิงห์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 0942949953
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-938-8842
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 093-256-4449
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-879-1321
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-331-7441
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 06-3836-7289
นางสาวกษมา ไหมสุข
นิติกรปฏิบัติการ
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)
group กองคลัง
นางฉันทนา ผิวฟัก หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง/ชง.
นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจษฎา แก้วเข้ม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
group กองการศึกษา
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-974-2756
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสมพร วงวิสาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครูชำนาญการ
นางรำไพร สุทธิ
ครูชำนาญการ
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครูชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอนงค์ อิ่มเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ