องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายฉัตรชัย ศรีบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-4539446
นางทองหน่วง แก้วจันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-5181286
นายจิรภัทร บุญมาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-5979956
group ฝ่ายสภา
นายระนอง สุทธิ
ประธานสภา
โทร : 0613483236
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
รองประธานสภา
โทร : 0938798554
นางอรุณ เชื้อบุญมี
เลขานุการสภา
โทร : 0869276618
นางบัวหรัน ไชยวันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0918745737
นางไพบูรณ์ ยศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0932698031
นายกิตติธัช จำปาสา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0827032242
นายพีระพงษ์ ตาสี
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0612079641
นายสมัย วังคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0861058817
นางเกล้านภา นิระติใส
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0878582497
นางนันทพร พันธมาศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0922879210
นายจีรพันธ์ บุญเชิดชู
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 0944939471
นางสุปรียา อินสิงห์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 0942949953
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวประภาวัลย์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-938-8842
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 085-272-5017
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวกษมา ไหมสุข
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
group กองคลัง
นางสาวประภาวัลย์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนัท ยศปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเกศแก้ว เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสาธิต แสงกองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจษฎา แก้วเข้ม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
group กองการศึกษา
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-272-5017
นางสาวศริษา ไตรพรมมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสมพร วงวิสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครูชำนาญการ
นางรำไพร สุทธิ
ครูชำนาญการ
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครูชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางทราย สุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาวิณี แก้วดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ