องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดขยายระยะเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ การชำระภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ผลการสอบแข่งขันแต่งตั้งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 173 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)