องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 093-256-4449
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-879-1321
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-331-7441
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 06-3836-7289
นางสาวกษมา ไหมสุข
นิติกรปฏิบัติการ
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)