folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
E-mail
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 093-256-4449
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 093-256-4449
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-879-1321
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 095-879-1321
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-331-7441
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร : 083-331-7441
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 06-3836-7289
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร : 06-3836-7289
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง

โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ทักษะ)
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย