องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group สำนักปลัด
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางอิสรีย์ เนาว์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเสมา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน (งานธุรการ)
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน (งานสังคมสงเคราะห์)
นายพิทักษ์ โสคำภา
ภารโรง
โทร : 096-136-5421
นางสาวปราณี เย็นขัน
คนงาน (แม่บ้าน)
นางสาวรุ้งดาวรรณ สุทธิ
คนงาน (งานสาธารณสุข)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)