องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปข้อปัญหาและอุปสรรค ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ6 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายวิชาการ และทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo กำหนดการออกรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ธันวาคม 2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ต.ค.64-ธ.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (เม.ย. 65)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (มี.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ก.พ. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ม.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม