ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง