ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง