ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง