ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง ซอย 4 (จากบ้านนางบุญทุ่ม นาด้วง ถึงบ้านนางยุพิน ธรรมะสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง