ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง