ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง