ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง