ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก (ทางแยกไร่นางยุพิน อินสิงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง