ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง