ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง