ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง