ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง (จากบ้านนายบุญส่ง สุทธิ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง