ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง