ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 5851 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง