องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
No gift Policy 2566
รายละเอียด : 19 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โดยนายบวรนันท์ ทองพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ No gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกอง ทุกสำนัก ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานและปลูกฝังจิตสํานึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ นโยบาย “No Gift Policy งดรับ – งดให้” เพื่อรณรงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกกอง ทุกสำนัก งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่องานราชการ ในทุกช่วงเทศกาล ทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญ บุคคลภายนอกของหน่วยงาน
ผู้โพส : admin