messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โดยนายบวรนันท์ ทองพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดเวทีประประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเสนอปัญหา และแก้ไขปัญหาความต้องการในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมานการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,141 คน จำนวน 72 โครงการ

ซึ่งผลจากการประชาคม ในแต่ละหมู่บ้านมีมติเห็นชอบในการเสนอโครงการ เพื่อนำเข้าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนของชุมชน โดยมีการจัดเรียงลำดับความต้องการสำคัญไว้ตามลำดับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้นำปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชนเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการ จัดซื้อถังเก็บน้ำและท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ ,โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา สายนาจาน-โคกเตาปูน (จากไร่นางเพ็ญพักตร์ ม่วงน้อย ถึงไร่นางสุดใจ แสงปัญญา) และโครงการอื่น ๆ ตามที่ประชุมประชาคมนำเสนอปัญหาความต้องการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้นำบรรจุในร่างแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์จะรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบประจำปีงบประมาณต่อไป


** หมายเหตุ ข้อมูลการเข้าร่วมประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ จำนวน 121 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 5 โครงการ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา จำนวน 88 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 8 โครงการ หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก จำนวน 61 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 4 โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง จำนวน 86 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 5 โครงการ หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี จำนวน 41 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 4 โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ จำนวน 93 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 4 โครงการ หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย จำนวน 91 คน จำนวนโครงการทึี่เสนอ 6 โครงการ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง จำนวน 112 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 5 โครงการ หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู จำนวน 102 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 7 โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด จำนวน 103 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 4 โครงการ หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง จำนวน 104 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 8 โครงการ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย จำนวน 70 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 6 โครงการ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ จำนวน 69 คน จำนวนโครงการที่เสนอ 6 โครงการ** ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โทร 0-5500-9809 ในวัน และเวลาราชการผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)