องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder การสร้างขวัญและกำลังใจ
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ กจ.กท.ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศ กจ.กท.ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ศพด.2/2563 อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครู ศพด.1/2563 อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file เกีบติบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1