องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ประะมวลจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ข้อบังคับข้าราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหารประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assess poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความโปร่งใส ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จังหวัด พิษณุโลก พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file บันทึกการประชุมร่างประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1