องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group คำสั่งและประกาศบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศวันลามาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (กรณีที่ผู้อำนวยการกองคลัง เดินทางไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศ ก. อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลว 3 ส.ค.61 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แนวทางการขอใช้บัญชีในกรณีต่างๆและบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตามแนวทาง หนังสือ มท0809.6/ว41 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3