info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -
อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
-
โทร : -

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
group คำสั่งและประกาศบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานสว่นตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file นโยบายโครงสร้างการบริหารงานบุคล การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ หน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและการหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชกานแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแ่ต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง เปลี่ยนแปลงคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file การกำหนดสมรรถนะครู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
description แผนพัฒนาบุคลากร 2562-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย