องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder แผนป้องกันการทุจริต
insert_drive_file รายงานแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลแผนป้องกันการทุจริตปี 2564 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
find_in_page แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file การประเมินและแผนบริหารความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงค์สุจริต ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบการปรามการทุจริต ประจำปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2