องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder KM-หน่วยงาน
insert_drive_file คู่มือการ Upload ไฟล์ทะเบียนรับ ขึ้นไปใช้งาน บน Google ไดรฟ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การใช้งานไฟล์ทะเบียนคุมหนังสือส่ง บน Google sheets poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การใช้งานบน Google ไดรฟ์ เบื้องต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file องค์ความรู้ ค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง พฤศจิกายน 2556, poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file การใช้คำว่า รักษาราชการแทน กับรักษาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 723
insert_drive_file หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file พจนานุกรมความรู้และทักษะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file KM การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file KM-คู่มือทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file บทความน่ารู้จาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 520
insert_drive_file KM-การเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 336
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)