folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ volume_down ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง อบต.บ่อโพธิ์ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
E-mail
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
folder KM-หน่วยงาน
insert_drive_file องค์ความรู้ ค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง พฤศจิกายน 2556, poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file การใช้คำว่า รักษาราชการแทน กับรักษาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file พจนานุกรมความรู้และทักษะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file KM การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file KM-คู่มือทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file บทความน่ารู้จาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387 |
insert_drive_file คำพิพากษาน่ารู้ของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file กรกำจัดน้ำเสียในบ้านเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 192 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย