องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder KM-หน่วยงาน
insert_drive_file องค์ความรู้ ค่าเช่าบ้าน กรมบัญชีกลาง พฤศจิกายน 2556, poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file การใช้คำว่า รักษาราชการแทน กับรักษาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537
insert_drive_file หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file พจนานุกรมความรู้และทักษะ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file KM การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file KM-คู่มือทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file บทความน่ารู้จาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503
insert_drive_file KM-การเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file กรกำจัดน้ำเสียในบ้านเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 313
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2