องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder พรบ.สภาท้องถิ่น
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5) พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)