องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชฯ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1.โครงสร้าง  
 โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร  
 ฝ่ายบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
3.อำนาจหน้าที่  
 อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
5.ข้อมูลการติดต่อ  
 ข้อมูลการติดต่อ
7.ข่าวประชาสัมพันธ์  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
9.Social Network  
 facebook
10.แผนการดำเนินงานประจำปี  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 รายงานผลการดำเนินงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 ข้อมูลการสถิติ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 สรุปความพึงพอใจ
17.E-Service  
 e-service
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการรับ-จ่ายงบทดลอง
19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนการดำเนินงานประจำปี
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 รายงานการรับ-จ่ายงบทดลอง
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  
 รายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 ร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี  
 ข้อมูลการสถิติ
 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 กระดานสนทนา
 สายตรงผู้บริหาร
 ร้องเรียนออนไลน์
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 กระดานสนทนา
34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
 แผนป้องกันการทุจริต
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 แผนป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี  
 ควบคุมภายใน
37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ควบคุมภายใน
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ภาพกิจกรรม
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 แผนป้องกันการทุจริต
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  
 แผนป้องกันการทุจริต
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี  
 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน