ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

group ฝ่ายบริหาร

นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล