ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

account_box กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจิรกิตต์ มีทาทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายจิรกิตต์ มีทาทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน