ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

account_box กองคลัง

นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ