ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

account_box สำนักปลัด

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเสกสรร กันตุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
นายเสกสรร กันตุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเสกสิทธิ์ ภูกิ่งเงิน
นักการภารโรง
นายเสกสิทธิ์ ภูกิ่งเงิน
นักการภารโรง
นางสีมัญ ภูกิ่งเงิน
คนงาน
นางสีมัญ ภูกิ่งเงิน
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน