ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

account_circle กองการศึกษา

ายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสมพร วงวิสาร
ครู
นางสมพร วงวิสาร
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอารี บัวนวล
ผู้ดูแลเด็
นางอารี บัวนวล
ผู้ดูแลเด็