ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder ผังเรื่องราวร้องทุกข์

ผังการช่วยเหลือสาธารณภัย

ผังการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

24 มิถุนายน 2562

ผังการแจกจ่ายน้ำดื่ม

แผนผังแสดงการแจกจ่ายน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

24 มิถุนายน 2562

ผังการปรับลดขั้นตอน

แผนผังกาปรรับลดขั้นตอนบริการประชาชน

24 มิถุนายน 2562

แผนผังการรับเรื่องร้องทุกข์

แผนผังรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

24 มิถุนายน 2562
ผังเรื่องราวร้องทุกข์

ผังการช่วยเหลือสาธารณภัย

ผังการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

24 มิถุนายน 2562

ผังการแจกจ่ายน้ำดื่ม

แผนผังแสดงการแจกจ่ายน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

24 มิถุนายน 2562

ผังการปรับลดขั้นตอน

แผนผังกาปรรับลดขั้นตอนบริการประชาชน

24 มิถุนายน 2562

แผนผังการรับเรื่องร้องทุกข์

แผนผังรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

24 มิถุนายน 2562