องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

group ฝ่ายบริหาร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวสันต์ จันทร์บ่อโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ สีวิราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
group ฝ่ายสภา
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายกุญชาญ สุทธิกัญจน
ประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นายสมัย วังคีรี
รองประธานสภา อบต.
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางอำไพ จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางลำพูล จันทูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางไพรบูรณ์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางสาววันเพ็ญ มาฉิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายกิตติธัช จำปาสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายบวรนันท์ ทองพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางบุญมี โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสำเนียง บุญศรีมาส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุละชัย ดวงตานนท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายลำพูน บัวเหมือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางเกล้านภา นิระติใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางกัญญาณี เขียนงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญเพ็ง นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางคำแปง จำปาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมร สงสอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายกฤตภาส บัวขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางทองหน่วง สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางบังอร เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญญฤทธิ์ โสภาศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นางศรีจันทร์ สุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายแดง ทิพโสต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบุญเลิศ แก้วเข้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายนเรศ อ่อนอ้าย
เลขานุการสภา
นายนเรศ อ่อนอ้าย
เลขานุการสภา
account_box สำนักปลัด
นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายยรรยงค์ โพธิ์บุญมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณภัทรพร คำลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเดชฤทธิ์ ปันสืบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสตาร์ แก้วป้องปก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอกลักษณ์ กองจิว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเสกสรร กันตุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
นายเสกสรร กันตุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติยา โสคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอินธนู ทิพโสต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเสกสิทธิ์ ภูกิ่งเงิน
นักการภารโรง
นายเสกสิทธิ์ ภูกิ่งเงิน
นักการภารโรง
นางสีมัญ ภูกิ่งเงิน
คนงาน
นางสีมัญ ภูกิ่งเงิน
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายปีรติ พิลาเปล่า
คนงาน
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมพงษ์ นะราศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายชานนท์ จันทคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
นางสาวอรชา อินทร์สิงห์
คนงาน
account_box กองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพาพรรณ์ มีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางศรัญญา จันบาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุริสา กองเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาววัชรี เชื้อบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญฃี
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวนงลักษณ์ ตาสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิรประภา เย็นขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววลีพร สังข์สี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายนพนัย ตาสี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวานิช จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจิรกิตต์ มีทาทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายจิรกิตต์ มีทาทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
นายนัฐพงษ์ ตุ่นแจ้
คนงาน
account_circle กองการศึกษา
ายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสมพร วงวิสาร
ครู
นางสมพร วงวิสาร
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางกัณย์สินี บุญกิจรัชวดี
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางรำไพร สุทธิ
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางอัจฉราภรณ์ โสคำภา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวปิยวรรณ จำปาสา
ครู
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัลลิกา ปัญญาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะพร มองบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ คำสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางอารี บัวนวล
ผู้ดูแลเด็
นางอารี บัวนวล
ผู้ดูแลเด็